Algemene voorwaarden Annemarie Mijnster Coaching Opleiding & Adviescentrum Versie: 31-08-2019 

Begripsbepalingen 

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan: o Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over  het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan  Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven. 

o Opdrachtnemer: Annemarie Mijnster Coaching Opleiding & Adviescentrum, de handelsbenaming van A  2 B Logistics BvbA. 

o Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten  behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor  separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt  gesloten. 

o Overeenkomst: het samenstel van afspraken dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben gemaakt  in het kader van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren goederen en/of diensten,  bestaande uit deze algemene voorwaarden tezamen met de door Opdrachtgever retour gezonden  ondertekende offerte of, indien en voor zover door Opdrachtnemer geen afzonderlijke offerte is  uitgebracht, deze algemene voorwaarden tezamen met de door Opdrachtnemer opgestelde en aan  Opdrachtgever toegezonden en ondertekend retour gezonden bevestiging van Opdracht; de door  opdrachtnemer opgemaakte schriftelijke vastlegging van de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer  gemaakte (feitelijke) afspraken betreffende de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren  goederen en/of diensten. 

o Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

o Training: individuele training of groepstraining, workshop, presentatie, opleiding, individuele- of  groepscoaching, een loopbaanontwikkelingstraject of een outplacementtraject, zoals opgenomen in de  Overeenkomst. 

 1. Werkzaamheden 

De werkzaamheden voor een Training kunnen bestaan uit: 

o Voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek, zoals oriëntatie op de werkplek, bestuderen van  achtergrondinformatie en rapporten, het houden van interviews; 

o Ontwikkelen en/of aanpassen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma, rapportages en  analysewerkzaamheden;  

o Uitvoeren van een Training; 

o Besprekingen, zoals inhoudelijke voorbesprekingen, voortgangsbesprekingen en evaluatiegesprekken; o Andere interventies.  

De werkzaamheden die hierboven omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het dagdeel en/of uurtarief dat in de offerte is opgenomen. Een dagdeel Training bevat maximaal 4 uur trainingstijd. 2. Training/opleidingsmateriaal 

Standaard trainingsmateriaal is in de prijs van een Training inbegrepen, tenzij anders vermeld in de tussen  gemaakte partijen Overeenkomst. Voor het ontwikkelen van niet-standaard-oefeningen en -syllabi worden aparte  (prijs)afspraken gemaakt. 

 1. Garantiebeperking 

Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen  van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever aangaat heeft  het karakter van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking  tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden. 

 1. Intellectueel eigendom 

Modellen, technieken, materiaal en instrumenten die Opdrachtnemer gebruikt, zijn en blijven eigendom van  Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer daar met de Opdrachtgever afzonderlijke afspraken over maakt.

 1. Offerte 

Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders  aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door  Opdrachtgever binnen 30 dagen schriftelijk zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd. De  offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. 

 1. Meerwerk 

Meerwerk omvat werkzaamheden die de niet in de oorspronkelijke offerte zijn opgenomen en die wel  noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opleiding of daartoe kunnen bijdragen. Het betreft doorgaans  onvoorziene werkzaamheden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze extra werkzaamheden uit te  voeren en in rekening te brengen. Het in rekening gebracht meerwerk zal nooit meer dan 10% afwijken van de  offerte zonder overleg met Opdrachtgever. 

 1. Honorarium  

Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uitdrukkelijk uit een vooraf vastgesteld bedrag of uurtarief en wordt  opgenomen in de Overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever de  overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de  overheid opgelegde maatregelen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren. 8. Reiskosten 

Voor reiskosten wordt € 0,26 per kilometer in rekening gebracht vanaf het kantoor van de Opdrachtnemer te  Rotterdam, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. De benodigde reistijd wordt alleen in rekening  gebracht als daar met de Opdrachtgever afzonderlijke afspraken over zijn gemaakt. 

 1. BTW 

Op de genoemde honoraria is het geldende BTW-tarief van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. 10. CRKBO erkend docente 

Opdrachtnemer is een door het CRKBO erkend docente. In het Register Docenten van het CRKBO staan  zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Een training in  het kader van een Beroepsopleiding door Opdrachtnemer is daardoor vrijgesteld van BTW. De Opdrachtnemer draagt hierover geen omzetbelasting af. 

 1. Aansprakelijkheid 

Ten aanzien van de activiteiten die deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, dienen  deelnemers voorafgaande aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij (mentaal dan wel fysiek) in staat zijn  verantwoord deel te nemen aan de Training. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg  van deelname aan dergelijke activiteiten tijdens de Training, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de  deelnemer, nadrukkelijk uit. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder  begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: 

o Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de  naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking  bij de uitvoering van de overeenkomst.  

o Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.  o Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie  van Opdrachtgever c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de Training geproduceerde  (werk)stukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.  

Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De  geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de daartoe bevoegde Nederlandse  rechter ter beoordeling voorgelegd.  

 1. Trainingsruimte en hulpmiddelen 

Tenzij anders overeengekomen, zorgt de Opdrachtgever voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een  flipover of whiteboard en een beamer. De Opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende  hulpmiddelen, zoals video-apparatuur, TV, afspeelapparatuur, etc. De kosten voor trainingsruimte en  hulpmiddelen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. 13. Aantal deelnemers 

Het aantal deelnemers aan de Training is gebonden aan een maximum dat met de Opdrachtgever is afgesproken.

 1. Reservering 

De voorgestelde data zijn na wederzijds overleg en na onze schriftelijke bevestiging definitief gereserveerd. 15. Annuleringstermijn 

De Opdrachtgever van een Training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training schriftelijk te  annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel danwel e-maildatum. Bij annulering van de  Training door de Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer kosten in rekening: 

 • Korter dan 1 week voor aanvangsdatum van de overeengekomen training, waaronder eveneens  uitdrukkelijk wordt verstaan een coachings-/outplacementtraject: 100 % van het totaal (exclusief opties)  uit de begroting van de opdrachtbevestiging.  

De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden  facturen. 

Verzetten/verplaatsen van de Training is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter  beoordeling van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de  opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De Opdrachtgever heeft dan recht op  terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedrag met betrekking tot de  opleiding of de deelnemer. De kosten voor de inzet overeengekomen test(en) worden 100% in rekening gebracht  bij ondertekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging. 

 1. Overmacht 

Bij situaties van overmacht waardoor een Training niet conform de Overeenkomst kan worden uitgevoerd, zal  Opdrachtnemer – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet  mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met  een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Training alsnog zal worden gegeven. In geval  van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra  kosten in rekening brengen voor de verzorging van een Training voortvloeiende uit situaties van overmacht. Een  Opdrachtgever kan niet kosteloos een Training annuleren, of de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege  situaties van overmacht. 

 1. Betalingstermijn 

Facturering vindt plaats op de dag van (de start van) de Training. De betalingstermijn is 14 dagen. De  Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke  incassokosten te vergoeden aan Opdrachtnemer. 

 1. Terugbetaling 

Alle terugbetalingen aan de klant geschieden binnen 14 dagen. 

 1. Gedragscode Noloc 

Opdrachtnemer is aangesloten bij Noloc en ingeschreven in het beroepsregister van loopbaancoaches van de  Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Loopbaanprofessionals. Noloc zet zich in voor de bevordering  van de professionaliteit van de beroepsgroep. Opdrachtnemer voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen en  conformeert zich aan de Gedragscode van Noloc.  

 1. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

Door deelnemers of door de Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer, diens personeel  en/of voor Opdrachtnemer werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer conformeert zich aan de  geldende privacywetgeving. 

 1. Algemene Bepalingen 

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, waarop ook gesteld of  gedeponeerd, voor Opdrachtnemer niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst  door de Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.